O společnosti ARMEX Oil

ARMEX Oil představuje nedílnou a podstatnou součást skupiny ARMEX. Skupina ARMEX ovládaná společnostmi ARMEX HOLDING, a.s. a  ARMEX GLOBAL, a.s. působí po mnoho let v oblasti velkoobchodu a maloobchodu. Původním základním obchodovaným sortimentem byly hutní výrobky (armatury). Prodejní program se posléze zaměřil na zboží pro instalatérství a topenářství, chemické produkty a ve společnosti ARMEX Oil na velkoobchodní i maloobchodní prodej pohonných hmot.

Člen skupiny ARMEX, společnost ARMEX HOLDING, a.s. je vlastníkem nemovitostního areálu v městské části Děčín 1 – Nové Město, který neustále modernizuje, rozvíjí a rozšiřuje a z charakteru, četnosti a stability nájemců je patrné, že tento areál patří k nejkvalitnějším svého druhu v severních Čechách.

Od roku 2005 se skupina ARMEX zabývá distribucí elektřiny a plynu prostřednictvím společnosti ARMEX ENERGY, a.s. a developmentem a inženýrskou činností ve výstavbě ve společnosti ARMEX INVEST, s.r.o.

Společnost ARMEX GLOBAL a.s. se kromě držby a správy svého padesátiprocentního podílu na všech významných podnikatelských aktivitách skupiny ARMEX dále zabývá nemovitostními investicemi a kromě vybudování ojedinělé a architektonicky a kvalitou zcela mimořádné multifunkční vily Děčín – Letná připravuje významný projekt ARMEX GLOBAL LIVE CENTRUM, kterým chce mimo jiné podpořit kvalitu života občanů Děčína a zrevitalizovat původní areál státního podniku Desta – dnes prakticky nevyužívaný brownfield – umístěný v samém centru města Děčína.

Od loňského roku začala být skupina ARMEX aktivní také v oblasti inovací, aplikovaného výzkumu a start-up podnikání a to jednak založením vlastní dceřiné společnosti ARMEX Technologies, s.r.o. a dále chystanými vstupy do konkrétních start-upů a start-up inkubátorů.

ARMEX Oil zastřešuje v rámci skupiny ARMEX konsolidovanou divizi ropných produktů, tvořenou společností ARMEX Oil a dceřinými společnostmi TRANSCARGO, která se součástí koncernu ARMEX stala v roce 2013 a podíl ARMEX Oil na jejím základním kapitálu představuje 75 %, a DRACAR CZ, jehož 100 % akcií ARMEX Oil pořídil k 30.9.2015.

ARMEX Oil byl založen v červnu 1999. Hlavní činností společnosti je obchodování s ropnými produkty a jejich prodej spotřebitelům, kterými jsou zejména středně velké podniky fyzických i právnických osob. Kromě velkoobchodního prodeje začal ARMEX Oil od roku 2003 budovat také vlastní síť čerpacích stanic. K dnešnímu dni disponuje ARMEX Oil sítí patnácti čerpacích stanic lokalizovaných především ve strategicky výhodných příhraničních oblastech. Zákazníky čerpacích stanic jsou jak koneční spotřebitelé pohonných hmot, tak podnikatelé využívající výhodných bonusových programů a bezhotovostních kontraktů. Společnost se snaží svojí síť čerpacích stanic neustále rozšiřovat a to jak koupí a následnou rekonstrukcí čerpacích stanic od jejich vlastníků, tak vyhledáváním vhodných pozemků a vlastní výstavbou. Rovněž čerpací stanice, které již jsou integrální součástí sítě čerpacích stanic, společnost neustále zkvalitňuje jak po technické stránce a stránce informačního zázemí, tak po stránce manažerských procesů a důrazu na kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům.

Roky 2016 a 2017

V roce 2016 zobchodovala divize ropných produktů skupiny ARMEX celkem 726 mil. l ropných produktů a konsolidované tržby dosáhly částky 15 mld. Kč (15,6 mld. Kč se zohledněním spotřební daně). Konsolidovaný hrubý zisk divize ropných produktů činil v roce 2016 105 mil. Kč a konsolidovaný zisk po zdanění 82 mil. Kč. Tržby společnosti ARMEX Oil se zohledněním spotřební daně činily v roce 2016 14,9 mld. Kč. Společnost ARMEX Oil hospodařila v roce 2016 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 61,6 mil. Kč. Z hlediska provozování vlastních i pronajatých skladových kapacit je třeba poznamenat, že vzhledem ke konkurenci celorepublikového státem vlastněného skladového a produktovodního systému spravovaného společností ČEPRO, a.s., je provoz jakýchkoliv dalších skladů velmi ekonomicky náročný, ale s ohledem na strategické záměry divize nadále nezbytný zejména pro případ budoucího netržního chování státně vlastněných konkurentů našich společností. Základním daňovým skladem divize byl ve sledovaném období sklad Dobronín v kraji Vysočina.

V srpnu roku 2016 jsme uvedli do provozu sklad Čelechovice na Hané určený především pro činnost společnosti TRANSCARGO. Skladové kapacity skupiny pak doplnil pronajatý sklad ve Skrochovicích v Moravskoslezském kraji. Co se vztahů s dodavateli pohonných hmot a současně konkurenčního prostředí v segmentu non-retail trhu ropných produktů v ČR týče, musíme bohužel roky 2016 a 2017 považovat za značně problematické. V důsledku změněné cenotvorby a legislativní úpravy plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší byli všichni distributoři PH nucení přizpůsobit se zcela novým tržním podmínkám. Současně však bylo pro tyto distributory nezbytné uzavřít pevné dodavatelské kontrakty alespoň na část měsíčně obchodovaného množství pohonných hmot. Tyto pevné kontrakty bylo tak třeba uzavírat na základě odhadů velmi nejistého budoucího tržního vývoje. Řada konkurenčních distributorů své pevné prodejní rámce nadhodnotila a následně byla nucena pohonné hmoty dodávat s velmi nízkou, nulovou nebo dokonce zápornou marží. Na trhu tak vznikl značný chaos, který trval až do podzimních měsíců uplynulého roku a bohužel přes značné úsilí velkých distributorů, mezi které řadíme i divizi ropných produktů skupiny ARMEX, se někteří menší distributoři nedokázali novým tržním podmínkám po celé období let 2016 s 2017 přizpůsobit.

Výsledkem usilovné práce obchodního managementu naší divize na podzim roku 2016 bylo uzavření dohod pro rok 2017, které bylo možné považovat za standardní vztahy největšího privátního distributora pohonných hmot s velkými účastníky trhu PH v České republice – společností UNIPETROL RPA jako jediným domácím výrobcem PH a společností ČEPRO provozující skladový a produktovodní systém s celorepublikovou působností, které doplňovaly  menší importní kontrakty se zahraničními partnery – společností BP EUROPA SE a Beloil Polska Sp. z o.o.

V roce 2017 prodala naše společnost více než 677 mil. l ropných produktů, nekonsolidované tržby bez zohlednění spotřební daně přesáhly 13,5 mld. Kč a předběžný odhad hrubého zisku činí více než 225 mil. Kč, když k hospodářskému výsledku pozitivně přispělo ukončení developerského projektu investiční zóny v Lovosicích, kterou jsme po mnohaletém úsilí prodali renomované developerské společnosti P3 Parks.

 

Výhled pro rok 2018

Novou obchodní výzvou v roce 2018 jak pro naší společnost, tak pro celý národní „ropný“ trh je zavedení cenové hladiny odvozené od vyhlašované ceny jediného domácího producenta ropných produktů, společnosti UNIPETROL RPA. Tato cenová hladina, jejímž základem bude tzv. Unipetrol Index Price, se bude na trhu střetávat se zavedenou cenovou hladinou odvozenou od cen vyhlašovaných agenturou Platt’s. V tuto chvíli nelze předjímat, jak na takovou změnu zareaguje ex-refinery i non-retail segment trhu, ale v danou chvíli považujeme za nezbytné mít zajištěné zboží v obou cenových modelech tak, abychom byli schopní po celém území ČR pružně reagovat a konkurovat oběma cenotvorbami. V tomto směru již od podzimních měsíců minulého roku vedeme intenzivní jednání s dodavateli ropných produktů pro naší společnost.

Vedle výše uvedeného plánujeme v roce 2018 další aktivity v oblasti start-up podnikání i v dalších podnikatelských oborech a s tím související úpravu organizační struktury celé skupiny ARMEX, která bude přizpůsobená a připravená nové aktivity efektivně pojmout a úspěšně je dále spravovat a rozvíjet stejně jako stávající podnikání.

 

Sponzoring

Společnost ARMEX Oil, jako největší ze společností ARMEX GROUP, přijímá i svůj díl společenské odpovědnosti. Kromě generálního partnerství dvou nejvýznamnějších děčínských sportovních oddílů, které patří mezi absolutní tuzemskou špičku ve svém odvětví; konkrétně basketbalového týmu BK ARMEX Děčín a boxerského klubu BC …

Více informací