Informace pro subjekty údajů (GDPR)

Kamerové systémy se záznamem

Informace pro subjekty údajů v souvislosti s jeho právy vyplývajícími z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení).

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů získaných ze záznamů pořízených kamerovým systémem je ve smyslu Nařízení obchodní společnost ARMEX Oil, s.r.o., IČO: 25403460, se sídlem Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405_02 Děčín, zapsaná v oddílu C vložce 15492 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále rovněž správce).
 2. Místo zpracování a kategorie osobních údajů
  Osobní údaje získané ze záznamů pořízených kamerovým systémem jsou zpracovávány v zabezpečených prostorách konkrétní provozovny správce – např. čerpací stanice pohonných hmot, provozovna BoTF aj. (dále rovněž provozovny), na níž byly pořízeny. Zpracovávané osobní údaje spadají do kategorie popisných údajů, jedná se o obrazové záznamy z kamerového systému.
 3. Účel zpracování a oprávněný zájem správce
  Účelem zpracování osobních údajů získaných ze záznamů pořízených kamerovým systémem jsou oprávněné zájmy správce na:

  • a) ochraně jeho majetku a práv, včetně s tím související ochrany majetku a práv zákazníků a obchodních partnerů správce, jejichž aktivity souvisejí s provozovnou (dále rovněž obchodní partneři) a
  • b) ochraně zdraví a života osob pohybujících se v provozovně – zejména pracovníků provozovny, obchodních partnerů nebo jejich zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách provozovny.
 4. Seznam a identifikace provozoven
  • a) Čerpací stanice ARMEX – Děčín, středisko 201
   Folknářská 21, 405 02 Děčín, IČP: 1000088197, EVCS-MPO – 01648190
  • b) Čerpací stanice ARMEX – Dolní Dvořiště, středisko 206
   hraniční přechod Dolní Dvořiště, 382 72 Dolní Dvořiště, IČP: 1000088201, EVCS-MPO – 01649200
  • c) Čerpací stanice ARMEX –  Litvínov, středisko 203
   Podkrušnohorská ul., 435 42 Litvínov, IČP: 1000088219, EVCS-MPO – 01650120
  • d) Čerpací stanice ARMEX – Studánky, středisko 207
   Hraniční přechod Studánky, 382 73 Studánky u Vyššího Brodu, IČP: 1000088227, EVCS-MPO – 01646170
  • e) Čerpací stanice ARMEX – Vojtanov, středisko 204
   hraniční přechod Vojtanov, 351 33 Vojtanov, IČP: 1000088235, EVCS-MPO – 01644150
  • f) Čerpací stanice ARMEX – Jestřebí, středisko 202
   Jestřebí č.p. 63, 471 61 Jestřebí u České Lípy, IČP: 1000520234, EVCS-MPO – 01645160
  • g) Čerpací stanice ARMEX – Ostrava Výškovická, středisko 208
   Výškovická ulice (naproti Kauflandu), 700 30 Ostrava, IČP: 1000520242, EVCS-MPO – 01651130
  • h) Čerpací stanice ARMEX – Rumburk, středisko 209
   Horní Jindřichov č.p. 141, 408 01 Rumburk, IČP: 1000520251, EVCS-MPO – 01647180
  • i) BoTF  – ARMEX – Rumburk, středisko 298
   Horní Jindřichov č.p. 141, 408 01 Rumburk, IČP: 1000520251
  • j) Čerpací stanice ARMEX – Broumov, středisko 210
   Broumov u Tachova, 348 15 Broumov, IČP: 1000520269, EVCS-MPO – 01643140
  • k) Čerpací stanice ARMEX – Velká Hleďsebe 211
   Plzeňská 385, 354 71 Velká Hleďsebe, IČP: 1000520277, EVCS-MPO – 00640100
  • l) Čerpací stanice ARMEX – Rozvadov, středisko 212
   Hraniční přechod Starý Rozvadov, 348 06 Rozvadov, IČP: 1000520285, EVCS-MPO – 06675240
  • m) Čerpací stanice ARMEX – Pomezí nad Ohří, středisko 213
   Pomezí  nad Ohří 56, 350 02 Pomezí nad Ohří, IČP: 1004972199, EVCS-MPO – 06924210
  • n) BoTF – ARMEX – Pomezí nad Ohří, středisko 299
   Pomezí  nad Ohří 56, 350 02 Pomezí nad Ohří, IČP: 1004972199
  • o) Čerpací stanice ARMEX – Měřín, středisko 214
   ČS Měřín – D1 – exit 134, Černická 555, 594 42 Měřín, IČP: 1008322687, EVCS-MPO – 07014120
  • p) Čerpací stanice ARMEX – Jablonec nad Nisou, středisko 215
   U Nisy 46/4809, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČP: 1010427571, EVCS-MPO – 01681160
  • q) Bezobslužná čerpací stanice ARMEX KIWI – Pardubice, středisko 251
   Poděbradská 296, 530 09 Pardubice, IČP: 1011029219, EVCS-MPO – 07457230
 5. Příjemce osobních údajů
  Příjemcem osobních údajů získaných ze záznamů pořízených kamerovým systémem jsou pověření pracovníci správce na provozovnách, orgány činné v trestním a přestupkovém řízení, pojišťovny, obchodní partneři, či jiné subjekty zainteresované pro naplnění účelu zpracování, to vše však pouze k naplnění účelu zpracování uvedeného v bodě 3.
 6. Doba uchování záznamů a způsob jejich vymazání
  Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány v elektronické podobě na zabezpečeném datovém nosiči umístěném v zabezpečených prostorách provozovny po dobu 72 hodin od jejich pořízení. Systém uchovávání je nastaven tak, aby automaticky po uplynutí uvedené doby docházelo k přepsání původního záznamu novým záznamem (tzv. přepis ve smyčce).
 7. Režim fungování kamerového systému
  Kamerový systém na provozovnách je nastaven na nepřetržité zaznamenávání.
 8. Kontaktní údaje pro příjem žádostí, stížností a jiných podnětů od subjektů údajů nebo dozorových orgánů
  Žádosti, stížnosti a jiné podněty subjektů osobních údajů lze:
  a) zasílat na e-mail gdpr@armexoil.com
 9. b) posílat na adresu: ARMEX Oil, oddělení čerpacích stanic, Folknářká 21, 405 02 Děčín
  c) vyřizovat telefonicky na tel. +420 774 482 259
 10. Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů získaných ze záznamů pořízených kamerovým systémem
  Subjekt osobních údajů – identifikovatelná osoba zaznamenaná kamerovým systémem má v souladu s Nařízením právo:

  • získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů, pokud výkonem tohoto práva nemůže dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob,
  • na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení podnětu na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování,
  • na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost správce údajů o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že správce údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu,
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo,
  • obrátit se se stížností proti zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

ARMEX OIL, s.r.o., správce osobních údajů