Zákonné úpravy

Společnost ARMEX Oil, jako majitel a provozovatel daňových skladů s pohonnými hmotami, musí splňovat velice přísné legislativní podmínky celních a daňových orgánů.  Zákazníci naší společnosti tedy mají jistotu, že kromě zaručené technické kvality nakupují produkty, které jsou bez závad i po stránce legislativní.

S výše uvedeným souvisí i směrnice Evropské unie 2014/94/EU Evropského parlamentu a Evropské rady o palivových štítcích, která pojednává o novém označování motorových paliv (pohonných hmot) a která je platná napříč celou EU. Směrnice vstoupí v platnost počátkem října 2018. Toto označování se týká nejen prodejců pohonných hmot, ale také výrobců vozidel, a jeho cílem je usnadnit spotřebiteli identifikaci paliva bez ohledu na to, ve kterém státě EU se nachází. Více o novém značení vám přinášíme v následujících dokumentech:

Palivové identifikační štítky

Rizika při nákupu pohonných hmot od neprověřených dodavatelů

Mnozí zákazníci jsou přesvědčeni, že legislativní čistota nakoupeného zboží se jich, pokud oni sami se zbožím nijak podvodně nenakládají, netýká. Opak je však pravdou. Nákup pohonných hmot od neprověřených dodavatelů s sebou přináší mnohá rizika. Tato rizika vyplývají ze skutečnosti, že pohonné hmoty jsou státní správou vnímány jako velmi riziková komodita, zejm. z toho důvodu, že jsou zatíženy kromě daně z přidané hodnoty i daní spotřební , takže i při relativně nízkém objemu prodejů je potenciál objemu daňových úniků obrovský. Státní správa se tedy snaží eliminovat daňové úniky postupným zpřísňováním daňových předpisů a snaží se postihovat nejen osoby, které se vědomě podílí na podvodných jednáních, ale i osoby, které nevěnují dostatečnou pozornost obchodu s pohonnými hmotami a prověřování svých dodavatelů. Konkrétním rizikům je věnovaný následující text:

1.       Rizika vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty

a)    Odběratel, který nakoupí pohonné hmoty (nebo uskuteční i jiné plnění) s místem plnění v České republice od plátce daně z přidané hodnoty, ručí za nezaplacenou daň z tohoto obchodu, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:
o   daň nebude dodavatelem úmyslně zaplacena,
o   dodavatel se dostane úmyslně do situace, kdy nemůže daň zaplatit
o   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

V těchto případech zákon velmi přísně postihuje i tu nejmírnější formu zavinění. Jak již bylo naznačeno, odběratel je sankcionován i v případě, že postupoval v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, neúčastnil se podvodů realizovaných poskytovatelem, ale s ohledem na jeho kvalifikaci, zkušenosti a okolnosti případu měl vědět, že může dojít k některé z výše uvedených situací.

b)    Odběratel, který nakoupí pohonné hmoty (nebo uskuteční i jiné plnění), ručí za nezaplacenou daň z tohoto obchodu, pokud je finanční částka (cena) za tento obchod:
o   zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny,
o   poskytnuta zcela nebo z části na účet mimo Českou republiku,
o   poskytnuta zcela nebo z části na jiný účet než účet zveřejněný správcem daně a celková částka plnění překračuje 700.000 Kč.

Jak je výše uvedeno, ručení vzniká, ať již jde o úhradu celkovou, anebo jen částečnou a vzniká vždy až do výše nezaplacené daně z přidané hodnoty za celé plnění. Informace o účtech daňových subjektů jsou dálkově zpřístupněny finančními orgány : údaje o účtech registrovaných subjektů

c)    Odběratel ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty, pokud je v okamžiku uskutečnění obchodu zveřejněna informace o tom, že dodavatel je nespolehlivý plátce.

Pro vznik ručení nemusí být splněna žádná další podmínka. Informace o nespolehlivých plátcích jsou dálkově zpřístupněny finančními orgány. údaje o nespolehlivých plátcích DPH

d)    Odběratel, který nakoupí pohonné hmoty od osoby distribuující pohonné hmoty, která není registrována jako distributor pohonných hmot, ručí za nezaplacenou daň z tohoto obchodu.

Informace o registrovaných distributorech pohonných hmot je dálkově zpřístupněna celními orgány.

Ze zveřejněných informací Finanční správy České republiky dále vyplývá, že pokud jeden z účastníků obchodní transakce neodvede státu vybranou daň a odběratel si ji odpočte, a to za účelem získání zvýhodnění, neboť uskutečněné operace neodpovídají běžným obchodním podmínkám, jsou takovéto daňové ztráty označovány judikaturou jako „chybějící daň v řetězci“ a pokud správce daně prokáže, že příjemce takového plnění o této skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl (popř. věděl nebo vědět musel), pak správce daně nárok na odpočet daně z takového plnění odmítne. Mezi nestandardní skutečnosti, které musí daňový subjekt vést k vyšší opatrnosti, zejména je-li jich u jednoho obchodního partnera daňového subjektu shledáno více, lze například zahrnout:

• Obchodní partner vznikl v nedávné době, nemá žádné reference, zkušenosti.

• Obchodní partner je ve svém oboru zcela neznámý, je řízen osobami s žádnými či minimálními znalostmi a zkušenostmi v daném oboru, nebo osobami ze zahraničí.

• Obchodní partner nemá potřebnou licenci či oprávnění a nesplnil podmínky registrace pro daný obor činnosti nebo obchodní partner sice má potřebnou licenci či oprávnění a současně splnil podmínky registrace pro daný obor činnosti (např. je registrovaným distributorem pohonných hmot), ale přesto nelze ze strany daňového subjektu rezignovat na jeho důkladné prověření jako obchodního partnera, neboť tyto licence, oprávnění či registrace nepředstavují 100% záruku solventnosti obchodního partnera, obzvláště u nových, časem a trhem neprověřených obchodních partnerů (distributorů).

• Obchodní partner používá ke své ekonomické činnosti uskutečňované v tuzemsku zahraniční bankovní účet či účet jiné osoby.

• Předmět podnikání uvedený v obchodním rejstříku neodpovídá skutečným ekonomickým aktivitám daného obchodního partnera.

• Obchodní partner je evidentně řízen a veden jinými osobami než statutárními zástupci či osobami zmocněnými k jednání či vedení, popř. jde o osobu se sídlem v tuzemsku, která je řízena ze zahraničí.

• Adresa sídla obchodního partnera je na tzv. office house (v komplexu kancelářských budov), není patrné, zda sídlo je reálné (popř. jde o tzv. virtuální sídlo), samotná tato adresa sídla může být daňovému subjektu známa na základě předchozího šetření správce daně – např. v souvislosti s obchodováním s jiným subjektem.

• Obchodní partner nemá funkční webové stránky či jsou pouze částečně funkční, popř. jeho webové stránky neinformují o předmětných ekonomických aktivitách.

• Obchodní partner, s nímž jsou uzavírány významné obchodní transakce, je delší období obtížně k zastižení, např. pouze na zahraničních telefonních číslech (jedná se přitom o subjekt se sídlem v tuzemsku), popř. komunikace je celkově problematická.

• Dodavatel zdanitelného plnění nabízí zboží či služby za cenu nižší než tržní, popř. nabízí jiné nestandardně výhodné obchodní podmínky.

• Dodavatel zdanitelného plnění nabízí stejné zboží opakovaně (např. tytéž osoby nabízí zboží ve stejném okamžiku jednou jako právnická a jednou jako fyzická osoba za různé ceny).

• Dodavatel zdanitelného plnění nenabízí žádné či nabízí nestandardní záruční podmínky.

• Dodací podmínky dodavatele zdanitelného plnění jsou v daném odvětví neobvyklé.

• Platební podmínky vyžadované dodavatelem zdanitelného plnění jsou neobvyklé např. platby do zahraničí či platby v hotovosti u významných transakcí.

• Statutární orgán právnické osoby (obchodního partnera) figuruje v dalších právnických osobách, přičemž u těchto osob je či bylo zahájeno insolvenční řízení.

• Informace o finanční situaci dodavatele zdanitelného plnění poukazují na to, že tento je v postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit, atd.

• Dodavatel nezveřejňuje své listiny ve Sbírce listin Obchodního rejstříku či neplní další zákonné povinnosti.

Výše uvedené jednotlivé nestandardní skutečnosti obchodování a jednání samy o sobě nejsou zpravidla nezákonné, avšak ve svém souhrnu mohou svědčit o tom, že obchodní transakce je zatížena podvodem na DPH vedou k odmítnutí nároku na odpočet daně související s uvedenými obchody.

2.       Rizika vyplývající ze zákona o spotřebních daních

V případě, že dodavatel nevystaví řádný doklad o zdanění, kterým je nutné prokazovat zdanění pohonných hmot (odvedení spotřební daně) může dojít k zajištění pohonných hmot a jejich konečnému propadnutí ve prospěch státu a následně se může odběratel, který nebude schopný ani nadále prokázat řádné zdanění pohonných hmot spotřební daní, sám stát plátcem spotřební daně odpovědným za její odvedení.

3.       Rizika vyplývající ze zákona o pohonných hmotách

Odběratel, v tomto případě pouze provozovatel čerpací stanice či distributor pohonných hmot, který nakoupí pohonné hmoty od osoby, která není registrovaným distributorem pohonných hmot, se dopustí správního deliktu a může jí být udělena pokuta až do výše 20.000.000 Kč.

Odběratel, který prodá, vydá nebo skladuje pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty, se dopustí správního deliktu a může mu být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč